Leerplatforms als bruggenbouwers in het sociale domein

Werken aan een nieuw samenspel

Hoe werk je als bewoner, sociaal professional of ambtenaar samen in een veranderende wereld? Hoe ga je om met de vanzelfsprekende spanning tussen de verschillende belangen en behoeftes. Wat kun jij doen vanuit jouw rol en verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid te bouwen aan succesvolle netwerken, innovaties en praktijken?

Als facilitator schep ik randvoorwaarden waaronder zowel collectieve als individuele  veranderingsprocessen op gang kunnen komen. Geen oeverloos gepraat over missie en visie, klantroutes etc. maar het creëren van een leeromgeving waarbij zoveel mogelijk invalshoeken om één tafel zitten die samenwerken aan innovaties en nieuwe praktijken. Vanuit die gedeelde praktijken bouw je aan veerkracht en bekwaamheid van alle betrokkenen en zorg voor een verband  dat in staat is zichzelf permanent te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen.

Deze leertrajecten begeleid ik meestal samen met een netwerkpartner. Karakteristiek  voor leerbijeenkomsten zijn de mate van lichtheid, veiligheid en optillen en afzakken van de praktijk. Deze aanpak is gebaseerd op vijf principes (klik hier voor toelichting):

  1. Leren door doen en reflecteren
  2. Samen kom je verder
  3. Alles is er al; community heeft het antwoord.
  4. Verbinden door het persoonlijk verhaal
  5. Spanningen, verlangen, conflicten als bron van wijsheid

Lopende opdrachten

Begeleiding CoP Wooncirkels 2023

Samen met Marie-José Driessen heb ik de CoP wooncirkels Amsterdam begeleid. In deze CoP zijn vijf zorgorganisaties (Philadelphia, Cordaan, HVO Querido, PerMens, Leger des Heils) met elkaar op verkennen geweest wat er voor nodig is om wooncirkels ontwikkelen. De opdracht van deze Community of Practice wooncirkels was om tot een definitie van wooncirkels te komen én daarnaast do’s en dont’s bij het ontwikkelen van wooncirkels te verzamelen. In de eindrapportage kun je de bevindingen lezen.

Community Building op de strategische agenda van St. Philadelphia Zorg  2019 – 2025

Philadelphia is in de regio Amsterdam e.o. van cluster Zorg & Wonen de pilot community building gestart. In dit nieuwe concept ziet Philadelphia haar cliënten nadrukkelijker als buurtbewoner en zichzelf als professionele partner bij de realisatie van de inclusieve samenleving. Niet de zorg staat centraal, maar de ‘dragende’ samenleving. Door als professionele organisatie te investeren in dit nieuwe concept worden talenten van cliënten meer benut en wordt er gewerkt aan een nieuw samenspel tussen bewoners, hun netwerk, de buurt en professionals. Het past goed bij de zorgvisie LVB waarbinnen burgerschap een van de kernwaarden is. Ook sluit het goed aan bij de ontwikkeling binnen Philadelphia naar zelforganisatie. Het nieuwe concept wordt ondergebracht onder het strategisch thema Ondernemerschap. Mijn rol is coachend op de uitvoering, bijdrage leveren aan de leeromgeving (trainingen, workshops, leersessies) en het denken over ‘buurmanschap’ wat los te kloppen.

 Eerdere opdrachten uitgelicht

Buurtmakersleerlijn Nieuwegein, april 2017 – 2019

In de leerlijn ‘Buurtmakers Nieuwegein: community building à la ABCD’ leren bewoners, ondernemers, professionals en ambtenaren elkaars drijfveren en krachten beter kennen. Met als doel een krachtig, inspirerend en lerend netwerk op te bouwen waarin mens en buurt elkaar versterken.  Dit doen we door verhalen te delen,  te reflecteren op de praktijk én te onderzoeken wat wel en niet lukt. Buurtmakers worden uitgedaagd  om nieuwe dingen te doen of dingen anders te doen. Maar ook om lastige situaties, verlangens en conflicten te zien als bron van wijsheid. Dit krijgt in de leerlijn op een speelse en plezierige manier vorm.

De gemeente is initiatiefnemer van deze 3 jarige leerlijn vanuit het programma Buurtkracht & Geins Geluk.

Bijspringen & Versterken 2017 -2019

Bijspringen en Versterken is een samenwerkingsverband van 6 organisaties: OTT, RIBW K/AM, GGZ inGeest, Participe Amstelland, Eigen Haard, Stichting Brentano en de gemeente Amstelveen. Doel van het project is om samen met bewoners, vrijwilligers en professionals te bouwen aan inclusieve wijken met een steunstructuur. We starten in een klein gebied (Bankras/Kostverloren) om de geleerde lessen en wijsheden voor heel Amstelveen beschikbaar te stellen. Dit project wordt medegefinancierd door ZonMw.

Bijspringen & Versterken is een benadering die er vanuit gaat dat de burger meer zelf kan, en ook meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven wil nemen. Maar ook dat vooral de kwetsbare burger steun nodig heeft. Steun die hem (of haar) helpt om onder eigen regie zijn dromen, wensen, behoeften en verlangens praktisch handen en voeten te geven.

Om de ondersteuning aan kwetsbare mensen te verbeteren, doet Bijspringen & Versterken een sterk appèl op krachtige burgers en vraagt iedereen om een goede buur te zijn.

https://mediator.zonmw.nl/mediator-30/werken-aan-goed-buurmanschap/

Amsterdam: Experimentenvijver Community Care.

In het programma ‘Verbinden informele en formele zorg’ gaan zes buurt(zorg)initiatieven in de stad experimenteren met community building. Het gaat om initiatieven in Amsterdam Noord, Oud Oost, oostelijk haven gebied, De Pijp en Zuidoost. Leerkringen, individuele coaching en expertmeetings maken onderdeel uit van dit traject. Birgit Oelkers en ik zijn in de rol van experts aan dit leerprogramma verbonden. De verantwoording en rapportage hebben we, in samen werking met Anabella Meijer,  he-le-maal anders aan te pakken: met een beeldverhaal.Dit beeldverhaal bevat onze visie over hoe Community Building gemeenschappen kan versterken op het vlak van zorg, vol verhalen, grapjes en duidelijke takeaways.Een van de deelnemers aan het project zei: “dit boekje zegt alles in een notendop, en leest zo lekker weg op de bank!” Dit is een rapport dat zéker niet in een la verdwijnt. Ben je nieuwsgierig vraag download hier een exemplaar.

Amsterdam: Hoe helpen we elkaar in Buitenveldert?

Henk van Waveren en ik ondersteunen professionals in de uitvoering bij de inrichting van een lerend Wijknet voor ambulante ondersteuning in de wijk. Het gaat om een integrale pilot 3D + 2 in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Het doel van de pilot is het lerend ontwikkelen en implementeren van een effectief Amsterdams uitvoeringsmodel voor het Sociaal Domein (WIJKNET) op basis van 5 bouwstenen (3D +2). De implementatie van WIJKNET wordt door de huidige uitvoerenden, professionals en burgers in Buitenveldert zelf gedaan. Het doel is om niet alleen hulp effectiever en efficiënter te organiseren maar ook beter aan te sluiten op de zgn. dragende samenleving.De organisatie van vijf grote werkbijeenkomsten voor bewoners, professionals en ambtenaren spelen daarbij een cruciale rol. Op die bijeenkomsten kijken we aan de hand van activiteiten van bewoners met elkaar kijken naar wat er in de praktijk werkt en wat niet. Er worden zo’n vier tot zes praktijken onder de loep genomen om ervan te leren.Doordat we met onze aanpak kiezen voor een heel persoonlijke benadering van bewoners die dichtbij de leefwereld van bewoners blijft betekent dit dat het onzichtbare van Buitenveldert zichtbaarder is geworden en dat mensen onderweg met elkaar verbonden zijn geraakt. De grote leerbijeenkomsten zijn dan ook slechts een moment waarop die verbindingen voor een breder publiek een gezicht krijgt en zo laat zien hoe de gemeenschap eruit kan zien.

 Eerdere opdrachten

  • Amsterdam, Stichting Bij de Tijd, Grand Dessert, over Kunst van het ouder worden. 2014 /2015
  • Diverse leerbijeenkomsten voor onderwijsinstellingen, gemeentes.
  • Noord Holland, noord hollandse alliantie. COP als voertuig voor verandering 2012/2013
  • Welzijn nieuwe stijl Amstelveen 2011/2012
Scroll naar boven